Ngành nghề: Ẩm thực

Hình dáng: Chử nhật đứng

Màu sắc:  đen

Phong cách: độc đáo, hiện đại