Ngành nghề: Ẩm thực

Hình dáng: Chử nhật đứng

Màu sắc: trắng, đen

Phong cách: độc đáo