Ngành nghề: Ẩm thực

Hình dáng: Chử nhật đứng

Màu sắc: trắng

Phong cách: nhẹ nhàng, đơn gainr