Ngành nghề: Ẩm thực

Hình dáng: Chử nhật đứng

Màu sắc: vàng

Phong cách: hiện đại